Księgowość uproszczona, podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR), ryczałt ewidencjonowany.


Oferta biura rachunkowego BDK Consulting z siedzibą w Warszawie obejmuje, obok outsourcingu prowadzenia ksiąg rachunkowych, również usługi outsourcingu uproszczonych form księgowości i rozliczeń podatkowych. W przypadku naszego biura rachunkowego usługi księgowości uproszczonej obejmują:

 • usługi outsourcingu prowadzenia ewidencji i rozliczeń w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zasady opodatkowania tą formą podatku regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 • usługi outsourcingu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Usługi outsourcingu księgowości uproszczonej skierowane są do spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w tym także do osób fizycznych działających w formie najmu prywatnego.

Nasze biuro rachunkowe, jest mobilną firmą księgową, oferującą zdalne prowadzenie księgowości, w związku z czym oferujemy:

Biuro rachunkowe BDK Consulting Sp. z o.o. oferuje w ramach usług outsourcingu uproszczonej księgowości:

 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR) lub ewidencji podatku zryczałtowanego;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanie od nich odpisów amortyzacyjnych);
 • prowadzenie wszelkich niezbędnych dodatkowych, wymaganych prawem ewidencji i rejestrów,
 • prowadzenie rejestrów i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT, sporządzanie i przesyłanie do urzędów skarbowych plików JPK_V, deklaracji VAT-UE, VAT-9M itp.;
 • naliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy – PIT-28, PIT-36, PIT-36L - oraz przekazywanie podatnikom przelewów i informacji o tych zobowiązaniach dodatkowych;
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatku dochodowego (zeznań rocznych) właścicieli lub współwłaścicieli - roczne zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L;
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań statycznych GUS;
 • sporządzanie wniosków kredytowych w zakresie danych księgowych i podatkowych;
 • naliczanie składek ZUS na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy;
 • ustalanie miesięcznej podstawy składek ZUS oraz zobowiązania właścicieli lub współwłaścicieli w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych;
 • dokonania rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela;
 • przekazywanie zestawień i skróconych bilansów firmy w ujęciu miesięcznym i narastająco od początku roku.
 • inne usługi dodatkowe zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientem
Początek strony